CONTACT US

PST Center

ชั้น 1 อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท ( BTS พญาไท )
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10:00 – 17:30

ศูนย์ประสานงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

ชั้น 6 อาคารเซ็นทรัลปิ่นเกล้าทาวเวอร์เอ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
เวลาทำการ วันเสาร์ 10:00 – 16:00