PST Center: Work and Travel, Internship, Au Pair, Work and Study
 
PST CENTER - Professional Study and Training Center

ศูนย์แนะแนวการเรียนรู้และฝึกอบรมประสบการณ์ต่างประเทศ


The International and Cultural Exchange Training Program

PST Center: Work and Travel, Internship, Au Pair, Work and Study
 
 
PST Center: Work and Travel, Internship, Au Pair, Work and Studyโครงการฝึกงาน และ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย อเมริกัน ( Work and Travel USA)
PST Center: Work and Travel, Internship, Au Pair, Work and Study เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเรียนรู้ความเป็นอยู่ และ วัฒนธรรมชาวอเมริกันในช่วงปิดภาคเรียน เป็นระยะเวลาสูงสุด 4 เดือน โดย PST CENTER จะได้รับ การสนับสนุนจากองค์กรแลกเปลี่ยน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นตัวแทนในการรับสมัครโครงการ Work and Travel USA ในประเทศไทยขึ้น รวมถึงประสานงานในการจัดหาตำแหน่งงานที่มีคุณภาพ พร้อมบ้านพักที่มีความปลอดภัยสูง
ลงทะเบียนโครงการได้ที่นี่
 
PST Center: Work and Travel, Internship, Au Pair, Work and Studyหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ( English Training Course )
PST Center: Work and Travel, Internship, Au Pair, Work and Study PST CENTER ได้ร่วมมือกับ โรงเรียนสอนภาษา English Parks เพื่อจัดทำหลักสูตร การเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับ ผู้เรียน ที่ต้องการฝึกทักษะการพูด และ ฟังภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง มีความหลากหลายด้วยคลาสเรียนที่แตกต่าง และ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาต่างๆ ได้ชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น เช่น การออกเสียงคำภาษาอังกฤษ รวมถึงการพูดในรูปประโยค เพื่อที่จะนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร ได้อย่างถูกต้อง และ มั่นใจ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรอื่นๆ เพื่อ นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ( IELTS ) หรือ หลักสูตรเพื่อการติดต่อ ทางธุรกิจ ( Business English ) การเพิ่มพื้นฐานความมั่นใจในเรื่องของทักษะ แกรมมา (Grammar) และ หลักการเขียนให้ถูกต้อง ( Writing )